Szafarze Komunii Świętej

Aneks do Instrukcji o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej

Mając na uwadze miłość i szacunek, jakim w Kościele katolickim otacza się Najświętszy Sakrament, kierując się troską o godne pełnienie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i dobrem duchowym wiernych Diecezji Płockiej, po wysłuchaniu opinii moich współpracowników, niniejszym zarządzam:
Nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej w diecezji płockiej nie może być osoba, która:
a) przynależy do jakiejkolwiek ugrupowania o charakterze politycznym lub partii politycznej;
b) pełni funkcje w strukturach samorządowych (gmina, miasto, powiat, województwo) i państwowych;
c) należy do stowarzyszeń, fundacji lub organizacji, których działalność sprzeczna jest z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Jeśli w chwili promulgacji niniejszego aneksu dana osoba pełni już funkcję szafarza, a zaistnieją u niej wyżej wspomniane sytuacje, po konsultacji z kompetentną władzą i indywidualnym rozważeniu sprawy, nastąpi zawieszenie misji w pełnieniu posługi szafarza.

Płock, 16 maja 2018 r.
W uroczystość św. Andrzeja Boboli, Męczennika

Nr 1174/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz