Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku;
2. Ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej www.duszpasterski.pl umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (siedziba: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo firmy Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebook’a. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzał/a Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebook’u, wówczas Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebook’iem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Plugin serwisu internetowego Twitter

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Twitter (europejska siedziba biura ochrony danych serwisu Twitter: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Irlandia). Plugin Twittera na naszej stronie jest oznaczony logo firmy Twitter. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Twitter’a. Pragniemy podkreślić, że Twitter nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Twitter nie są nam znane. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem: https://twitter.com/privacy. Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan, aby Twitter mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Twitterze.