DFS

Zarządzenie Biskupa Płockiego odnośnie DFS

Mając na uwadze przedstawione mi propozycje Rady Społecznego Funduszu Diecezjalnego, niniejszym zarządzam co następuje:
1. Z części pieniędzy otrzymywanych przez kapłanów za nauczanie religii oraz z innych dodatkowych pensji kapłanów pracujących w duszpasterstwie parafialnym ustanawiam Społeczny Fundusz Diecezjalny i znoszę Społeczny Fundusz Parafialny. Społeczny Fundusz Diecezjalny tworzyć będzie 10% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznego.
2. Zebrane w ten sposób środki Społecznego Funduszu Diecezjalnego kierowane będą na dofinansowanie podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży działań duszpasterskich, społecznych, oświatowych i charytatywnych prowadzonych przez instytucje, organizacje, stowarzyszenia, duszpasterstwa specjalistyczne i ruchy religijne funkcjonujące na terenie diecezji płockiej.
3. Środkami Społecznego Funduszu Diecezjalnego, w imieniu Biskupa Płockiego, dysponuje Rada Funduszu, w skład której wchodzą:

  • Przedstawiciel Księży Dziekanów – Przewodniczący – mianowany przez Biskupa Płockiego
  • Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego – Sekretarz – z urzędu
  • Dyrektor Wydziału Katechetycznego – z urzędu
  • Ekonom Diecezjalny – z urzędu
  • Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – z urzędu
  • Przedstawiciel Księży Proboszczów – mianowany przez Biskupa Płockiego
  • Przedstawiciel Księży Proboszczów – mianowany przez Biskupa Płockiego
  • Przedstawiciel Księży Wikariuszy – mianowany przez Biskupa Płockiego

4. Rada Funduszu po zakończeniu roku kalendarzowego zdaje Biskupowi Płockiemu szczegółowe pisemne sprawozdanie z zebranych i rozdysponowanych środków Społecznego Funduszu Diecezjalnego.
5. Oceny sprawozdań i rozliczeń finansowych składanych przez beneficjentów Społecznego Funduszu Diecezjalnego po realizacji zadania, na które otrzymali środki finansowe dokonuje komisja złożona z: Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, Przedstawiciela Księży Proboszczów i Przedstawiciela Księży Wikariuszy.
6. Środki na Społeczny Fundusz Diecezjalny, od wszystkich księży pracujących w parafii, odprowadza do kasy Kurii Diecezjalnej Proboszcz, do końca każdego miesiąca. Proboszcz zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej dokumentacji z przekazywanych środków.
7. Księża pracujący w parafiach do 1000 wiernych ( Chamsk, Dębsk, Duczymin, Miszewko Strzałkowskie, Rębowo, Rokicie, Smogorzewo, Sokołowo, Sudragi, Troszyn, Unierzyż, Wojnówka, Zeńbok), są zwolnieni z opłat na rzecz Społecznego Funduszu Diecezjalnego.
8. Wszystkie wcześniejsze postanowienia dotyczące Społecznego Funduszu Diecezjalnego z dniem wydania tego „Zarządzenia” tracą moc prawną.