Szafarze Komunii Świętej

Formularz prośby o ustanowienie nowego nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

Do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, której nie należy utożsamiać z posługą stałego akolity, mogą być dopuszczeni mężczyźni w wieku 25-65 lat, cieszący się dobrą opinią, posiadający odpowiednie przymioty i przygotowani do swych zadań poprzez właściwą formację teologiczno-liturgiczną. Kandydat do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej musi odznaczać się dojrzałością w wierze, wzorowym życiem moralnym, czynnym uczestnictwem w życiu sakramentalnym Kościoła, zdrową pobożnością osobistą, niezbędną sprawnością fizyczną, otwartością i służebną postawą wobec innych ludzi. Powinien posiadać przynajmniej średnie wykształcenie oraz znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła i Eucharystii. Ostateczną decyzję w kwestii dopuszczenia kandydata do posługi, w tym decyzję co do jego wieku, cech charakteru i kwalifikacji intelektualnych, podejmuje Biskup Płocki (por. KPK, kan. 230 § 3 i 910 § 2; 2PSP, Liturgia po Soborze Watykańskim II, 84; Konferencja Episkopatu Polski, Postanowienie odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, 1-6).

2. Osobą, która zgłasza kandydata do posługi, jest proboszcz (administrator) parafii, w której przyszły szafarz będzie pełnił swoją funkcję, lub rektor kościoła (sanktuarium). Również tylko ten proboszcz (administrator, rektor) może zwrócić się do Biskupa Płockiego o każdorazowe przedłużenie upoważnienia do wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

Prośba o ustanowienie nowego szafarza nadzwyczajnego Komunii św.