DFS

Zasady działania DFS

Diecezjalny Fundusz Społeczny (dalej: Fundusz) tworzą środki, zebrane od kapłanów, pracujących w duszpasterstwie parafialnym, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu: nauczania w szkole, wykładów na uczelniach wyższych, zajęć w instytucjach kościelnych i pozakościelnych oraz posługi kapelana. W myśl synodalnego Dekretu o dobrach doczesnych Kościoła zobowiązani są oni do przekazania 10 % z tego dochodu na rzecz Funduszu.  
I. Regulamin Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego  
1. Zwyczajne posiedzenia Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego (dalej: Rada), poświęcone podziałowi zgromadzonych środków, odbywają się dwa razy w roku:
a. między piętnastym a ostatnim dniem kwietnia;
b. między piętnastym a ostatnim dniem października.
Dokładny termin wyznacza przewodniczący Rady i podaje go do wiadomości pozostałym członkom nie później niż dwa tygodnie przed datą posiedzenia. Oprócz posiedzeń zwyczajnych, przewodniczący może zwoływać nadzwyczajne zebrania Rady, z zachowaniem dwóch tygodni odstępu czasowego między powiadomieniem a datą posiedzenia.
2. Wnioski o dotację oraz inną korespondencję należy kierować na adres sekretarza Rady, który odpowiada za prezentację wniosków o dotację podczas zwyczajnych posiedzeń Rady oraz prowadzi dokumentację Funduszu. Sekretarzem Rady jest z urzędu Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.
3. Rada Funduszu rozstrzyga o przyznaniu dotacji przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady. Pod głosowanie Rady przechodzą projekty, które spełniają wymogi formalne.
4. Propozycje Rady przedstawiane są do zatwierdzenia Biskupowi Płockiemu.  
II. Zasady podziału środków Diecezjalnego Funduszu Społecznego   
1. Przy składaniu wniosków o dotacje obowiązują zasady działania Diecezjalnego Funduszu Społecznego (zob. Okólnik 9/2009, pkt 53). 
2. Diecezjalny Fundusz Społeczny udziela dofinansowania wyłącznie na projekty o charakterze duszpasterskim, skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Wnioski źle wypełnione lub wypełnione niekompletnie mogą zostać odrzucone ze względów formalnych.
4. Projekty, realizowane przez Wydziały Kurii Diecezjalnej, są traktowane jako priorytetowe i otrzymują dofinansowanie w wysokości każdorazowo określanej przez decyzje Rady.
5. Pozostałe projekty oceniane są według następujących kryteriów:
a.         walory duszpasterskie projektu;
b.         liczba beneficjentów projektu;
c.         zasięg projektu (parafialny, międzyparafialny, diecezjalny);
d.         udział środków własnych i pochodzących z innych źródeł.
6. Po dokonaniu merytorycznej oceny projektów wyliczana jest proporcjonalnie kwota przyznanego dofinansowania. 
7. Wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu mogą składać księża opiekunowie (asystenci) instytucji, organizacji, stowarzyszeń, duszpasterstw specjalistycznych i ruchów religijnych, działających na terenie Diecezji Płockiej oraz wszyscy księża diecezji.
8. Rada powiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania. 
9. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, w następujących terminach:
a.         do 15 kwietnia, jeśli dotyczy akcji, organizowanych od maja do października;
b.         do 15 października, jeśli dotyczy akcji, organizowanych od listopada do kwietnia.
10. Jeden Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania na więcej niż trzy projekty w ciągu roku.
11. Za realizację projektu jest odpowiedzialny wyłącznie Wnioskodawca.
12. Dotacja jest udzielana jednorazowo po przyznaniu jej przez Radę i zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego. 
13. Projekt należy rozliczyć w terminie 30 dni od jego zakończenia, składając udokumentowane sprawozdanie z jego realizacji. Wnioskodawca, który nie rozliczył się w przewidzianym terminie z uzyskanej dotacji winien ją zwrócić do kasy Funduszu w ciągu 6 miesięcy do daty przyznania.
14. Rada zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprawozdań z realizacji projektu. Wnioskodawcy, którzy nie wywiążą się z właściwej realizacji projektu, tracą prawo do otrzymywania dofinansowania przez okres 1 roku.