Aktualności

Wskazania na Rok św. Józefa w Diecezji Płockiej

1. Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Świętego Józefa, który potrwa w Kościele powszechnym do 8 grudnia 2021 r. W Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego, Franciszek napisał: „Syn Wszechmogącego przyszedł na nasz świat w stanie wielkiej bezbronności. Józef musiał go bronić, chronić, opiekować się nim i wychowywać. Bóg zaufał Józefowi, podobnie jak Maryja, która znalazła w nim kogoś, kto nie tylko uratuje jej życie, ale zawsze będzie utrzymywał ją i jej dziecko. W tym sensie święty Józef nie mógł być kimś innym, jak tylko Stróżem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w historii, tak jak macierzyństwo Maryi znajduje odzwierciedlenie w macierzyństwie Kościoła”. Dlatego chcemy, w tym trudnym roku pandemii koronawirusa, powierzyć Dobremu Bogu nasz Kościół Diecezjalny, prosząc św. Józefa o wstawiennictwo.

2. W związku z obchodzonym Rokiem św. Józefa zalecam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej duszpasterze celebrowali, kiedy to możliwe, Msze wotywne ku czci św. Józefa, liturgie słowa lub inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Józefa. Proszę także kapłanów, aby podczas ww. celebracji sprawowali również sakrament pokuty i pojednania. Ponadto zalecam, aby w poniższych wspólnotach parafialnych, którym patronuje i w których szczególnie czczony jest św. Józef, podjęto stosowne inicjatywy mające na celu propagowanie kultu Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny:

• Kościół parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Płocku,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Pokrzywnicy,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Pułtusku,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Rościszewie,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Sarnowo,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Siecieniu,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Syberii,
• Kościół parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu,
• Kościół parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie,
• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach,
• Inne kościoły / kaplice mające za patrona św. Józefa.
3. Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej, udzielającym daru specjalnych odpustów z okazji

Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa z dnia 8 grudnia 2020 r. (por. Okólnik 42/2020), odpustu zupełnego udziela się „pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską”:

 • „Udziela się (…) odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie”;
 • „Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego”;
 • „Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi”;
 • „Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna”;
 • „Udziela się (…) odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju;
 • „Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej”;
 • „W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.4. Ruchy i stowarzyszenia katolickie zachęcam do czytania i rozważania nauczania papieskiego na temat św. Józefa, zawartego m.in. w adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos” oraz liście apostolskim papieża Franciszka „Patris corde”. W promocję nauczania na temat osoby św. Józefa warto wykorzystać także te możliwości, które stwarza powszechny dostęp wiernych do Internetu.5. W przepowiadaniu zachęcam do:
  • Nawiązywania w homiliach i kazaniach do osoby św. Józefa;
  • Przeprowadzania okolicznościowych katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazujących rolę męża i ojca w rodzinie, na wzór św. Józefa;
  • Przeprowadzania katechezy dla różnych grup duszpasterskich, którym patronuje św. Józef (np. o Kościele, rodzinie, pracy, ojcostwie itp.);
  • Propagowania na parafialnych stronach www. i innych kanałach internetowych konferencji, artykułów i świadectw poświęconych św. Józefowi.
  6. W celebracjach liturgii w parafiach i wspólnotach zachęcam do:
 • Wyznaczenia jednego dnia w miesiącu (np. 19. dzień każdego miesiąca), w którym będzie sprawowana Msza św. wotywna o św. Józefie;
 • Odprawiania comiesięcznego nabożeństwa ku czci św. Józefa w kościołach (np. 19. dnia każdego miesiąca) w intencji osób chorych, umierających, prześladowanych i ludzi pracy;
 • Uczynienia miesiąca marca 2021 r. czasem codziennej modlitwy do św. Józefa (poprzez odmówienie przykładowo przed lub po każdej Mszy św. modlitwy „Do Ciebie Święty Józefie” lub Litanii do św. Józefa);
 • Podjęcia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji dzieł, którym patronuje św. Józef lub w intencji ludzi pracy (np. w każdą środę – dzień poświęcony Oblubieńcowi NMP);
 • Wprowadzenia cotygodniowego nabożeństwa w intencji rodzin;
 • Wyakcentowania postaci św. Józefa w uroczystości z Nim związane (19 marca i 1 maja);
 • Zorganizowania peregrynacji obrazu św. Józefa w rodzinach parafii (uwzględniając obostrzenia sanitarne);
 • Odnowienia i wyeksponowania wizerunków św. Józefa i Świętej Rodziny.7. W posłudze caritas (dzieła miłosierdzia) zachęcam do:
 • Ożywienia działalności parafialnego zespołu charytatywnego – ponownego rozeznania potrzeb najbardziej potrzebujących;
 • Aktywizowania parafialnych grup, wspólnot i dzieł, którym patronuje św. Józef;
 • Przekazania starszym i chorym parafianom tekstu listu apostolskiego „Patris corde” papieża Franciszka;
 • Promowania w parafiach poradni życia rodzinnego prowadzonych przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA;
 • Rozwijania w parafii duszpasterstwa mężczyzn na bazie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot promujących chrześcijańską formację tego stanu.8. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Płock, dnia 1 lutego 2021 r.

+Piotr Libera
Biskup Płocki