Sanktuarium Miłosierdzia

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Plac Stary Rynek 14/16 09-404 Płock tel.: (0-24) 262-58-83 kom.: +48 793 777 931 e-mail: zmbm.plock@faustyna.pl

www.milosierdzieplock.pl ks. mgr Andrzej Pieńdyk (rektor)

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku – zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych i najważniejszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 roku s. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego – „Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie”- czytamy w Dzienniczku siostry Faustyny.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu – szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” – te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze skromną siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 22 lutego 1931 roku, właśnie w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak wprowadził nowe święto kościelne – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr MBM przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Na placu, w miejscu objawienia, stoi dziś figura Jezusa Miłosiernego. Natomiast w dawnej piekarni, w której siostra pracowała znajduje się muzeum św. Siostry Faustyny. To najmłodsze płockie muzeum, powstałe na początku 2006 roku w podziemiach sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Starym Rynku, upamiętnia pobyt św. siostry Faustyny w płockim klasztorze w latach 1930-1932. W jednej z sal została odtworzona piekarnia w której pracowała s. Faustyna. Twórcy muzeum pokazali też jak wyglądała cela zakonna w czasach życia mistyczki. Zaprezentowanych jest również wiele pamiątek związanych ze świętą Faustyną i jej objawieniami. Druga część ekspozycji prezentuje rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Płocku, Polsce i na świecie. Historia Zgromadzenia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych. Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, przyjmując Konstytucje, kierunek duchowości i metody pracy apostolskiej od m. Teresy Rondeau z Laval, 1 listopada 1862 roku założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy w Polsce Dom Miłosierdzia. Dzień ten przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr MBM w Polsce. Domy Miłosierdzia – tak nazywano placówki działalności apostolskiej Zgromadzenia – skupiały dziewczęta i kobiety, które z własnej woli pragnęły głębokiej przemiany moralnej. Rodzinna atmosfera, oddzielenie od świata, pewna anonimowość, modlitwa i praca dawały oczekiwane efekty. Wiele setek dziewcząt i kobiet zaczęło życie od nowa, z poczuciem osobistej godności, w szacunku dla siebie i innych, z wyrobionym przekonaniem o wartości i sensie ludzkiego życia i jego ostatecznym celu. Do tego Zgromadzenia Pan Bóg powołał znaną dziś na całym świecie apostołkę Bożego Miłosierdzia s. M. Faustynę Kowalską (1905-1938). Jej misja polegała na przypomnieniu odwiecznej prawdy o miłości miłosiernej Boga i na przekazaniu nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Zgromadzenie jest spadkobiercą jej posłannictwa, które stara się wypełniać zgodnie z zaleceniami Kościoła. Kaplica Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie czczony jest cudowny wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i gdzie spoczywają doczesne szczątki św. s. Faustyny, stała się sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymują ludzie ze wszystkich zakątków Polski, z wielu krajów Europy, a nawet świata. Zapewne pozostanie tajemnicą, dlaczego Pan Jezus wybrał Płock na miejsce objawień, które zapoczątkowały misję miłosierdzia św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Płocki dom Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18; na stałe wpisał się w historię i rozwój kultu Miłosierdzia Bożego. W tym domu objawił się Siostrze Faustynie Pan Jezus, żądając namalowania obrazu Miłosierdzia i ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w Kościele. Rozpoczęcie posłannictwa miłosierdzia w płockim klasztorze było kontynuacją czynnego miłosierdzia, które siostry tego domu pełniły wobec moralnie zagubionych dziewcząt i mieszkańców Płocka, doświadczonych okrucieństwem I wojny światowej. Początki posługi na Starym Rynku wiążą się z osobą bpa A. J. Nowowiejskiego, który założył Zakład Anioła Stróża dla dziewcząt potrzebujących moralnego i materialnego wsparcia. Powołany do prowadzenia tego dzieła Instytut Bożej Miłości połączył się, ze sprowadzonym przez niego w dniu 13 kwietnia 1899 roku Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia, które miało już doświadczenie i wypracowane metody w trudnej pracy wychowawczej. Dzień 13 kwietnia 1899 roku przejmuje się jako datę rozpoczęcia działalności apostolskiej Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Od tego momentu nastąpił szybki rozwój Zakładu Anioła Stróża, w którym początkowo znalazło schronienie 50 dziewcząt. Gdy powstała filia domu w Białej liczba zwiększyła się do ponad 100 wychowanek. Zakład Anioła Stróża cieszył się przychylnością władz miejskich i mieszkańców Płocka. Wielkim opiekunem dzieła apostolskiego oraz przyjacielem domu był bł. abp Antoni Julian Nowowiejski. Świadectwem jego poparcia i akceptacji dla pracy Sióstr jest książka zatytułowana Dzieje Instytutu Matki Bożej Miłosierdzia. W bogatą historię Zakładu Anioła Stróża przy Starym Rynku wpisują się odwiedziny wizytatora apostolskiego ks. Achillesa Rattiego – późniejszego papieża Piusa XI. W roku 1930 do Płocka przyjechała Siostra Faustyna Kowalska, która w domu przy Starym Rynku przebywała ponad dwa lata, wykonując obowiązki kucharki i sprzedawczyni w sklepie piekarniczym. 22 lutego 1931 roku miała wizję Pana Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego i żądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego. Płock, z woli Bożej jest więc miejscem, w którym rozpoczęło się posłannictwo św. Siostry Faustyny, stopniowo zataczające coraz szersze kręgi, aby dziś docierać do wszystkich zakątków ziemi. Już w roku 1939 w kaplicy przy Starym Rynku umieszczono obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który w okrutnych czasach okupacji budził nadzieję i wolę przetrwania. Po zakończeniu II wojny światowej siostry kontynuowały swą charyzmatyczną działalność opieki wychowawczej nad dziewczętami i kobietami, potrzebującymi moralnego wsparcia. Kres kwitnącemu dziełu miłosierdzia, od tylu lat prowadzonemu w Zakładzie Anioła Stróża położyły dopiero władze komunistyczne. W czerwcu 1950 roku, na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, dom zakonny i Zakład Anioła Stróża po 60 latach działalności w Płocku przestał istnieć. Siostry wywieziono do domu filialnego w Białej, a budynki zakonne przeszły na własność państwa. Dopiero po 40 latach, w czerwcu 1990 roku Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia powróciły na swą dawną posesję w Płocku. Dom przy Starym Rynku był całkowicie zdewastowany i nie nadawał się do zamieszkania. Najpierw trzeba było odbudować zrujnowane budynki. Do ciężkiej pracy stanęły odważnie: przełożona domu s. Gonzaga Walczak, s. Ancilla Kowalska i s. Ezechiela Chwedczuk. Z czasem dołączyły następne siostry, które podjęły pracę katechetyczną, posługę miłosierdzia , prowadzenie świetlicy dla młodzieży z ubogich rodzin. Stopniowo, przy znaczącym wsparciu Urzędu Miasta Płocka, Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, różnych instytucji, indywidualnych ofiarodawców z Polski i zagranicy, a przede wszystkim wysiłkom i zaangażowaniu sióstr, dom przy Starym Rynku podnosił się stopniowo z ruiny. Równolegle z rozwojem prac budowlanych następował rozwój kultu Miłosierdzia Bożego. Każdy 22 dzień miesiąca stał się dniem szczególnej modlitwy ku czci Miłosierdzia Bożego, na którą bardzo licznie przybywali mieszkańcy Płocka i okolic. W 1992 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego po domach zakonnych i parafiach diecezji płockiej. Siostry podejmowały dzieło miłosiernego czynu w ognisku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich. Kaplica przy Starym Rynku codziennie licznie nawiedzana przez wiernych, stawała się dla płocczan i pielgrzymów źródłem duchowego umocnienia. Wielkim dobrem duchowym dla wiernych było rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i posługi w konfesjonale, której trud podjęli płoccy kapłani. W Roku Jubileuszowym kaplica przy Starym Rynku została podniesiona do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od 2009 r. w sanktuarium znajduje się tzw. okno życia. Poświęcił je 25 marca biskup płocki Piotr Libera. W przyszłości obiekty na Starym Rynku mają być jeszcze większe. W miejscu, gdzie obecnie stoi figura Jezusa Miłosiernego stanie prezbiterium nowej kaplicy. W planach jest też budowa domu turystyczno-pielgrzymkowego, budynku dla młodzieży “na potrzeby pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej”. Koncepcja modernizacji jest gotowa. Sanktuarium dostało też decyzję o warunkach zabudowy i właśnie trwają zaawansowane prace remontowo – budowlane. Dzisiaj historyczne miejsce objawień jest miejscem kultu Miłosierdzia Bożego, do którego przyjeżdżają nie tylko pielgrzymi z Polski, ale też z różnych stron świata: Japonii, Filipin, USA, Kanady i oczywiście z całej Europy. Bywają dni, kiedy jest kilka autokarowych pielgrzymek. Msze święte w sanktuarium płockim sprawowane są w następującym porządku: w dni powszednie: godz. 6:30, 17:00: niedziele i święta: godz. 8:00, 17:00. Spowiedź święta: godz. 9:00 – 11:00 i 15:20 – 17:00; Adoracja Najświętszego Sakramentu – godz. 7:00 – 17:00; Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – godz. 15:00; Uroczyste nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego 22 dnia każdego miesiąca – godz. 17:00. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwie w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 09-404 Płock, Plac Stary Rynek 14/16. tel.: (0-24) 262-58-83, kom.: + 48 793 777 931; e-mail: zsmbm.plock@faustyna.pl; Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej; https://www.milosierdzie.plock.eu. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, opiekunki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich pielgrzymów.

opr. ks. Roman Bagiński