Regulamin Sacrosongu Diecezjalnego

REGULAMIN SACROSONGU DIECEZJALNEGO – pdf (do pobrania)

 1. Sacrosong Diecezjalny, który odbywa się w Diecezji Płockiej od 1978 roku, jest konkursem pieśni liturgicznej i piosenki religijnej, przeznaczonym dla kościelnych grup śpiewaczych z Diecezji Płockiej.

2. Celem organizowania Sacrosongu jest:

– podnoszenie poziomu muzyki kościelnej w Diecezji Płockiej

– motywowanie do rozwoju scholi dziecięcych i młodzieżowych oraz chórów

– formacja liturgiczna i muzyczna (odróżnianie piosenek religijnych i śpiewów liturgicznych)

– integracja środowiska osób zaangażowanych w muzykę i śpiew w liturgii i poza nią

– przygotowanie święta muzyki kościelnej w formie konkursu, w duchu życzliwej rywalizacji

– zbudowanie kontekstu do konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami innych

– promocja muzyki kościelnej

3. W Sacrosongu biorą udział cztery kategorie wykonawców:

 • parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych),
 • młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
 • inne zespoły
 • chóry parafialne.

Akompaniament dla grup dziecięcych lub młodzieżowych mogą wykonywać również osoby dorosłe, niedopuszczalne jest natomiast odtwarzanie akompaniamentów z nagrań.

4. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach Diecezji Płockiej, które biorą czynny i systematyczny udział w liturgii.

5. Sacrosong Diecezjalny poprzedzony jest eliminacjami, które odbywają się w 9 rejonach diecezji: płocki (dek. płocki wschodni, płocki zachodni, gąbiński i gostyniński), sierpecki (dek. sierpecki, tłuchowski, dobrzyński nad Wisłą), rypiński (dek. rypiński i dobrzyński nad Drwęcą), mławski (dek. żuromiński, mławski wschodni, mławski zachodni, dzierzgowski), raciąski (dek. bielski, raciąski i bodzanowski), płoński (dek. strzegowski, płoński północny, płoński południowy, wyszogrodzki), ciechanowski (dek. ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski), nasielski (dek. zakroczymski, nasielski, serocki), pułtuski (dek. makowski, pułtuski).

6. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy do osoby odpowiedzialnej za eliminacje rejonowe.

7. Osoba odpowiedzialna w rejonie za zorganizowanie eliminacji przeprowadza w dowolnym czasie eliminacje rejonowe i do dnia wyznaczonego przez organizatorów, zgłasza do Wydziału Duszpasterskiego zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy, 1 zespół inny niż młodzieżowy oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii.

8. Schole, zespoły lub chóry, które zwyciężyły w poprzedniej edycji konkursu, mogą zostać zaproszone przez organizatorów jako goście specjalni na kolejny finał konkursu. Nie biorą wówczas udziału w eliminacjach i konkursie.

9. Wszystkie zespoły śpiewacze przygotowują dwie pieśni lub piosenki podane przez organizatorów konkursu, które zostaną wykonane wspólnie podczas finału Sacrosongu. Te utwory nie biorą udziału w konkursie.

10. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą 1 pieśni liturgicznej oraz 1 piosenki religijnej. Dla chórów są to 2 pieśni liturgiczne.

 • muzyka liturgiczna, czyli przeznaczona do wykonywania podczas liturgii, to utwory instrumentalne o charakterze modlitewnym oraz pieśni liturgiczne, które posiadają mądry i przemyślany, poprawny teologicznie tekst oraz muzykę sprzyjającą skupieniu na liturgii.
 • muzyka religijna to piosenki lub utwory instrumentalne, które wypływają z inspiracji religijnej, ale nie są przeznaczone do wykonywania podczas sprawowania liturgii, ponieważ mają prosty, czasem banalny lub nie do końca poprawny tekst albo muzykę bliską raczej muzyce rozrywkowej niż sprzyjającą modlitwie. Miejsce muzyki religijnej jest poza liturgią (poza Mszą św. oraz liturgią sakramentów), na przykład podczas nabożeństw, czuwań, wieczorów uwielbienia, pielgrzymek, spotkań o swobodnym charakterze – wieczorów pogodnych itp.

11. Ze względu na konieczność zachowania jasnych kryteriów konkursowych, wyboru śpiewów dla scholi dziecięcych i zespołów należy dokonać w następujący sposób:

 • pieśń liturgiczna powinna pochodzić z jednego z poniższych śpiewników: „Śpiewnik liturgiczny”, red. ks. K. Mrowiec, Lublin 1991, 1998; „Śpiewnik Exsultate Deo”, red. M. G. Skop (dowolne wydanie); „Śpiewnik Kościelny”, red. ks. J. Siedlecki (dowolne wydanie); „Śpiewnik Kościelny Diecezji Płockiej” red. ks. H. Chamski, (wydanie z 1974 i późniejsze – bez piosenek religijnych zamieszczonych na końcu śpiewnika); „Abba Ojcze. Pieśni i piosenki religijne”, red. ks. H. Chamski, wydanie z 1997 roku i kolejne – wyłącznie z części zawierającej śpiewy liturgiczne (bez śpiewów z części „Ewangelia w piosence”)
 • piosenkę religijną można wybrać w sposób dowolny

12. Dokonując wyboru instrumentów oraz aranżacji utworów należy pamiętać, że podczas liturgii pierwszeństwo ma słowo, czyli tekst pieśni liturgicznych, który nie może być zagłuszany zbyt głośnym lub ostrym brzmieniem akompaniamentu. Z tej racji podczas wykonywania śpiewów przeznaczonych do liturgii należy unikać zbyt głośnych instrumentów, np. perkusji czy gitar elektrycznych. W Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej przypomniano jednak, że w przygotowaniu akompaniamentu „zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu oraz wysoka jakość artystyczna wykonania z troską o szlachetne piękno muzyki sakralnej” (nr 37). Piosenki religijne, przeznaczone do wykonania poza liturgią, można aranżować w sposób dowolny.

13. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.

14. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących w miarę możliwości różne dekanaty z rejonu oraz co najmniej jednego członka Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej lub osoby wskazanej przez jej przewodniczącego. Osoby powołane do jury powinny posiadać wykształcenie lub przynajmniej umiejętności i doświadczenie muzyczne.

15. Wykonawcy będą oceniani wg następujących kryteriów:

Ocenianie scholi i zespołów

 • Poprawność doboru repertuaru (0-5 pkt.) – według kryteriów podanych w regulaminie oraz stosownie do możliwości zespołu
 • Poprawność muzyczna (0-5 pkt.) – poprawne wykonanie elementów muzycznych utworu: tempo, rytm, melodia, zgodność z zapisem, czystość śpiewu itp.
 • Interpretacja utworu (0-5 pkt.) – przekaz emocjonalny, sposób wykonania odpowiadający treści i charakterowi utworu, itp.
 • Aranżacja utworu (0-5 pkt.)
 • Dykcja i artykulacja (0-5 pkt.) – wyraźne, poprawne i zrozumiałe dla słuchaczy przekazanie tekstu utworu
 • Ogólna prezentacja zespołu (0-5 pkt.) – wejście na scenę, ustawienie, stroje, zejście ze sceny, itp.

Ocenianie chórów

 • Poprawność doboru repertuaru (0-5 pkt.) – według kryteriów podanych w regulaminie oraz stosownie do możliwości zespołu
 • Poprawność muzyczna (0-5 pkt.) – poprawne wykonanie elementów muzycznych utworu: tempo, rytm, melodia, zgodność z zapisem, czystość śpiewu itp.
 • Interpretacja utworu (0-5 pkt.) – przekaz emocjonalny, sposób wykonania odpowiadający treści i charakterowi utworu, itp.
 • Czystość intonacji (0-5 pkt.) – czyste rozpoczęcie od podanych dźwięków i utrzymanie tonacji w całym utworze
 • Brzmienie harmoniczne (0-5) – poprawność brzmienia poszczególnych głosów w zestawieniach harmonicznych, jednolitość brzmienia chóru (poszczególne głosy nie wybijają się)
 • Dykcja i artykulacja (0-5 pkt.) – wyraźne, poprawne i zrozumiałe dla słuchaczy przekazanie tekstu utworu
 • Ogólna prezentacja zespołu (0-5 pkt.) – wejście na scenę, ustawienie, stroje, zejście ze sceny, itp.

16. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:

 • sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
 • perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
 • poczęstunek.

17. Eliminacje i przebieg Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.

18. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego.

19. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu zostanie podany w Okólniku, na stronach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii będącej współorganizatorem konkursu co najmniej miesiąc przed wydarzeniem.

 

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej