Aktualności

Komunikat Wikariusza Generalnego dotyczący bieżących spraw pastoralnych w diecezji płockiej

Publikujemy komunikat Wikariusza Generalnego dotyczący bieżących spraw pastoralnych w diecezji płockiej.

1. Msze św. niedzielne i świąteczne
Księża Proboszczowie powinni zatroszczyć się o właściwą liczbę Mszy św. niedzielnych w parafiach, by mogli w nich wziąć udział chętni wierni, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem Mszy św. z formularza niedzielnego także w sobotę. W niniejszej kwestii obowiązuje Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. Nr 224/20) z dn. 18 maja 2020 r., zgodnie z którym Biskup Płocki udzielił zezwolenia kapłanom przebywającym na terytorium diecezji płockiej na celebrację trzech Mszy św. w dni powszednie i czterech Mszy św. w niedziele i święta nakazane, ilekroć będzie wydawać się to koniecznym dla dobra wiernych, zachowując jednak zawsze to, co wedle prawa powinno być zachowywane, zwłaszcza w zakresie kan. 951 KPK (por. „Okólnik” Nr 22/2020).

Już teraz warto także pomyśleć o możliwości sprawowania kilku Mszy św. w nocy uroczystości Narodzenia Pańskiego.

2. Formularz Mszy św. „W czasie pandemii”
Przypominam o możliwości stosowania w codzienności duszpasterskiej formularza Mszy św. „W czasie pandemii” (por. „Okólnik” Nr 14/2020). Zachęcam także do częstego odmawiania, zwłaszcza po Mszy św., modlitwy o ustanie pandemii:

MODLITWA O USTANIE PANDEMII

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Św. Janie Pawle Wielki, módl się za nami.

Św. Rochu, módl się za nami.

Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami.

3. Sprawowanie sakramentów świętych
Sakramenty św. należy sprawować z roztropnością i z użyciem środków sanitarnych. Dotyczy to zwłaszcza sakramentów pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. W tej dziedzinie obowiązują przywołane niżej wskazania z „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 12/2020):

„9. Sakrament pokuty i pojednania
9.1. W pierwsze piątki miesiąca powinno się roztropnie ograniczyć udawanie się z sakramentami do domów, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje po rozeznaniu ksiądz proboszcz.

9.2. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania kapłani powinni zachować daleko idącą ostrożność, a zarazem wielkoduszność względem potrzebujących go wiernych. Warto udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, by również w taki sposób mogli umówić się na indywidualną spowiedź z duszpasterzem.

9.3. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi indywidualnej jest konfesjonał, zabezpieczony folią i często dezynfekowany, to w miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości umieścić krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za drzwiami, każdy w odstępie przynajmniej 1 metra od innych. (…)

10. Sakrament namaszczenia chorych
10.1. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.

10.2. W czasie sprawowania namaszczenia oraz udzielania Wiatyku należy czynić to bez zbędnego rozciągania nabożeństwa, z zachowaniem wszystkich zasad higieny.

10.3. Przy spowiedzi indywidualnej kapłan powinien zachować bezpieczną odległość od penitenta. Może używać maski ochronnej.

10.4. W czasie namaszczenia kapłan może używać jednorazowych rękawiczek ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

10.5. W czasie sprawowania sakramentu w domu mogą być obecni członkowie rodziny, z zachowaniem zasad ostrożności i higieny, także w trosce o zdrowie kapłana.

10.6. W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon lub inne formy zdalnego kontaktu, poprzez które można porozmawiać, zachęcić do wzbudzenia aktu żalu doskonałego i Komunii duchowej” („Okólnik” Nr 12/2020).

4. Pogrzeby
W kwestii pogrzebów obowiązują następujące zapisy „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 12/2020):

„a) Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. Kapłan powinien poprosić, by rodzina poinformowała innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych.
b) W czasie stanu epidemii nie należy organizować stacji w domu zmarłego.
c) Przypominam o zakazie otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu”.

5. Rekolekcje adwentowe
Należy przypuszczać, że w związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi nie będzie możliwe przeprowadzenie w tym roku rekolekcji adwentowych w dotychczasowej formie. Księża Proboszczowie są jednak proszeni o zorganizowanie innych możliwości skorzystania z sakramentu pokuty, np. według poniższych propozycji:
a) W miarę możliwości warto zaplanować dzień (dni) spowiedzi w parafiach, aby chętni wierni mogli z niej skorzystać przed uroczystością Narodzenia Pańskiego. Aby uniknąć zbyt licznych kolejek przed konfesjonałami, stosownym byłoby wyznaczenie konkretnych godzin spowiedzi, np. dla mieszkańców poszczególnych wiosek lub ulic. Spowiedź powinna odbywać się w zabezpieczonych folią konfesjonałach lub przygotowanych do tego pomieszczeniach z właściwą wentylacją. Właściwym dniem spowiedzi byłaby np. jedna z sobót adwentu. Można czas spowiedzi połączyć z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu.
b) W okresie adwentu warto podjąć częstszy dyżur w konfesjonale, np. po wieczornej Mszy św., według możliwości parafialnych, informując o tym wiernych.
c) Wartym uwagi pomysłem jest przygotowanie i nagranie adwentowych rekolekcji internetowych dla parafian oraz propagowanie tego rodzaju inicjatyw w sieci.

6. Wizyta duszpasterska
Stosowne decyzje dotyczące organizacji dorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) w parafiach diecezji płockiej zostaną przekazane w połowie grudnia br. Proszę Czcigodnych Księży o przesyłanie propozycji rozwiązania tej kwestii na mój adres mailowy: miroslaw.milewski@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie. Temat ten był już przedmiotem dyskusji podczas jesiennego spotkania Rady Kapłańskiej.

7. Opłatek wigilijny
Sugeruje się Księżom Proboszczom, aby już teraz dokonali pobłogosławienia opłatków i rozpoczęli ich rozprowadzanie w kościołach i kancelariach parafialnych, dołączając do nich obrzęd wieczerzy wigilijnej w domu.

Ksiądz Proboszcz jest zobowiązany do ustalenia z odpowiednimi osobami, według miejscowych zwyczajów, innego sposobu dotarcia z opłatkiem do wiernych, z zachowanie przepisów sanitarnych.

8. Krzyże morowe
W nawiązaniu do Apelu Biskupa Płockiego z dn. 12 października 2020 r. (por. „Okólnik” Nr 34/2020), warto rozważyć możliwość ustawienia w parafiach krzyży morowych (nazywanych także karawakami), które dla naszych przodków były znakiem nadziei i wyznania wiary w Boga w czasie różnych epidemii i panującej zarazy.

9. Dyspensa od niedzielnej i świątecznej Mszy św.
Zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego Nr 2226/2020 z dn. 23 października 2020 r. do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

10. Spotkanie z księżmi wikariuszami
Spotkanie z księżmi wikariuszami po translokatach, zaplanowane na dzień 25 listopada 2020 r., ze względu na obecną sytuację sanitarną, odbędzie się w innym terminie. W każdej sprawie Księża Biskupi są dostępni dla Czcigodny Księży zarówno telefonicznie, jak i osobiście.

11. Inne wydarzenia
Z powodów epidemiologicznych zostają przełożone na inne terminy: spotkanie Księży Dziekanów, zaplanowane na dzień 24 listopada 2020 r., oraz spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, zaplanowane na dzień 28 listopada br.

12. Modlitwa o pokój
Warto w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej korzystać z „Modlitwy o pokój”, opublikowanej wraz z „Apelem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego” z dn. 28 października 2020 r.

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan)

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają ran; pocieszają, nie odbierają nadziei; niosą pokój, nie wywołują agresji.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos.
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”.
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

Płock, dn. 9 listopada 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny