Duszp. służby zdrowia

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Diecezji Płockiej

ks. mgr Marcin ZBOIŃSKI
tel.: 602 533 705 e-mail: marcinzboinski1@wp.pl


Służby zdrowia duszpasterstwo jest opieką duszpasterską Kościoła nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Duszpasterstwo służby zdrowia współpracując ze środowiskiem medycznym, czuwa nad tym, aby działania medyczne na organizmie ludzkim osiągnęły należytą modrość i odpowiedni poziom etyczny, który pozwoli mu zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkiego. Doświadczenia nad zjawiskiem choroby, cierpienia i śmierci oraz związane z nimi pytania na temat roli medycyny i misji duszpasterza a także całego personelu medycznego wobec chorego stawiają człowieka wobec problemów religijnych, etycznych i duszpasterskich.   Józef Jachimczak CM. Służby zdrowia duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński [i in.]. Lublin 2006 s. 797-800.